Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum

dr Lament Marzanna

Działalność naukowo-badawcza »Publikacje naukowe i dydaktyczne »Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych »

Monografie

 Lament M., Ocena wypłacalności zakładu ubezpieczeń a system informacyjny rachunkowości, CeDeWu, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7556-595-9, EAN 9788375565959

Lament M., Podstawy rachunkowości. Problemy i zadania, Politechnika Radomska, Radom 2008 (wydanie I), 2012 (wydanie II), ISBN 978-83-7351-244-3.

Lament M., Piątek J., Rachunkowość ubezpieczeniowa. Problemy i zadania, Politechnika Radomska, Radom 2006 (wydanie I), 2008 (wydanie II), ISBN 83-7351-172-5

Lament M., Różycki P., Wybrane problemy finansów zakładu ubezpieczeń, Politechnika Radomska, Radom 2003, ISBN 83-7351-116-4

Karmańska A. (red.), Kędziora K., Lament M., Rachunkowość finansowa zakładu ubezpieczeń. Problemy i zadania, Difin, Warszawa 2003, ISBN 83-7251-336-8

Karmańska A., Lament M., Zasady rachunkowości zakładów ubezpieczeń, PW LAM, Warszawa 2002, ISBN 83-87065-42-0

Lament M., Mierniki oceny sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń, Wyższa Szkoła Biznesu w Radomiu, Radom 2002, ISBN 83-916126-3-5.

Lament M., Rachunkowość ubezpieczeniowa. Zbiór zadań, M., Politechnika Radomska Radom 2001, ISSN 0860-9241.


Artykuły naukowe

Lament M., [2013], Audit as a control mechanism employed by an insurance company, Wiadomości Ubezpieczeniowe Nr 3/2013, ISSN 0137-7264.

Lament M., [2011], Mechanizmy kontrolne w zakładach ubezpieczeń w aspekcie Solvency II, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 167, Wrocław 2011, ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-184-3.

Lament M., [2011], Ujawnienia informacyjne zakładów ubezpieczeń, [w:] Węcławski J., Karpuś P.(red.), Rynek finansowy – nowe perspektywy, Annales Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Sectio H Oeconomia, vol. XLV, 2, Lublin 2011, ISSN 0459-9586

Lament M., [2011], Wybrane aspekty wyceny aktywów i pasywów zakładu ubezpieczeń, Wiadomości Ubezpieczeniowe Nr 2/2011, ISSN 0137-7264

Lament M., [2011], Zasada kontynuacji działania a wypłacalność zakładu ubezpieczeń, [w:] Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W. (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 183, Wrocław 2011, ISBN 978-83-7695-137-9. ISSN 1899-3192.

Lament M., Determinanty wyniku finansowego zakładów ubezpieczeń, w: J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński (red.), Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 111, Wrocław 2010, ISNN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-089-1, s. 352-363

Lament M., Wynik finansowy jako przedmiot polityki rachunkowości w zakładzie ubezpieczeń, w: A. Kopiński (red.), Finanse przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 98, Wrocław 2010, ISNN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-001-3, s. 162-170

Lament M., Wewnętrzne determinanty wypłacalności zakładów ubezpieczeń, w: W. Przybylska-Kapuścińska, J. Handschke (red.), Rynki finansowe i ubezpieczenia. Nowe perspektywy instytucji i instrumentów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Nr 143, Poznań 2010, s. 469-477

Lament M., Polityka rachunkowości zakładu ubezpieczeń w zakresie wyceny lokat, w: J. Węcławski, P. Karpuś (red.), Rynek finansowy – nowe perspektywy, Annales UMCS, Sectio H Oeconomia, vol. XLIV,2, UMCS, Lublin 2010, ISSN 0459-9586, s. 959-968

Lament M., Nadzór nad rynkiem finansowym a kryzys finansowy, w: W.Ronka-Chmielowiec (red.), Ubezpieczenia gospodarcze, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, ISBN 978-83-7695-041-9, ISNN 1899-3192, s. 118-124

Lament M., Zasada kontynuacji działania a wypłacalność zakładu ubezpieczeń, w: K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, (w druku)

Lament M., Wycena lokat zakładu ubezpieczeń jako element ryzyka operacyjnego, w: K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 117, Wrocław 2010, ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-002-0, s. 216-225

Lament M., Bezpieczeństwo finansowe lokat zakładów ubezpieczeń a wymogi organizacyjne przedsiębiorstwinwestycyjnych przewidziane w MIFID, w: B. Bernaś (red.), Zarządzanie finanansami firm – teoria i praktyka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 48, Wrocław 2009 r., PL ISSN 1899-3192, s. 505-511

Lament M., Ryzyko operacyjne w zakładzie ubezpieczeń, w: J.Handschke (red.), Studia Ubezpieczeniowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Nr 127, Poznań 2009, ISSN 1689-7374, ISBN 978-83-7317-419-0, s. 83-90

Lament M., Polityka rachunkowości zakładu ubezpieczeń a jego wypłacalność, w: W.Tarczyński, D.Zarzecki (red.), Finanse 2009 – Teoria i praktyka. Rynki finansowe i ubezpieczenia, Zeszyty Naukowe Nr 550 Ekonomiczne Problemy Usług Nr 40, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, ISSN 1640-6818, s. 450-456

Lament M., „Nadzór nad rynkiem finansowym a kryzys finansowy”, w: W.Ronka-Chmielowiec (red.), „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, (w druku)

Lament M., Nadzór ubezpieczeniowy w skonsolidowanym systemie nadzoru finansowego, w: W. Ronka-Chmielowiec (red.), Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 1197, Wrocław 2008, PL ISSN 0324-8445, s. 197-204

Lament M., "Skutki MSSF 4 Umowa ubezpieczenia dla sektora ubezpieczeń", w: Z. Messner (red.), Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, t.II Analiza standardów rachunkowości, w: Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2006 r., ISBN 83-7246-835-4, s. 263-272

Lament M., Koszty jednostki gospodarczej według międzynarodowych norm rachunkowości, w: K. Ortyński (red.), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji finansowych, Prace Naukowe Politechniki Radomskiej Nr 1(9)2004, ISNN 1230-6347, s. 82-91

Lament M., Zarządzanie płynnością finansową zakładu ubezpieczeń, Nasz Rynek Kapitałowy Nr 10 (166), Warszawa 2004 r., ISSN 1508-9711, s. 51-54

Lament M., Ocena wypłacalności zakładów ubezpieczeń według standardów światowych, Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja, Nr 4 (88), Warszawa 2004 r., ISSN 1427-5481, s. 26-31

Lament M., Funkcjonowanie systemu wczesnego ostrzegania jako metody oceny sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń, Prace Naukowe Politechniki Radomskiej pod red. J. Misali, Nr 2/6/2002, ISNN 1230-6347, s. 159-174

Lament M., Jak czytać wyniki finansowe zakładu ubezpieczeń, Miesięcznik Ubezpieczeniowy Nr 1, Warszawa 2001 r., ISSN 1642-204X, s. 43-49

Lament M., Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń, Prace Naukowe Politechniki Radomskiej pod red. E. Frejtag-Miki, Nr 1(4)2001, ISNN 1230-6347, s. 246-264

 

Rozdziały w monografiach

Lament M., Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do oceny sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń, [w:] Iwanicz-Drozdowska M. (red.), Ubezpieczenia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, ISBN 978-83-2057-7.

Lament M., Polityka inwestycyjna zakładu ubezpieczeń, [w:] Iwanicz-Drozdowska M. (red.), Ubezpieczenia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, ISBN 978-83-2057-7.

Lament M., Zarządzanie finansami zakładu ubezpieczeń,[w:] Iwanicz-Drozdowska M. (red.), Ubezpieczenia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, ISBN 978-83-2057-7.

Lament M., Wartość godziwa jako kategoria wyceny w zakładach ubezpieczeń, [w:] Management of organization in real and virtual environment: opportunities and challenges IV, Univerzita Mateja Bela v Banskiej Bystrici 2012, ISBN 978-80-557-0477-7.

Lament M., Fair value and its significance to the valuation process of assets, equity and liabilities, [w:] T. Meluzin, M. Zinecker, J. Hornungova, M. Klimkova (red.), Trends in Economics and Management for the 21 st Century, Brno University of Technology, Brno 2012, ISBN 978-80-214-4581-9.

Lament M., Control mechanisms in insurance companies, [w:] Majtanova A. (red.), Vyvojove trendy v poistovnictve 2012/ Trends of development in the insurance 2012, Ekonomicka univerzita v Bratislave, Wydavatelstvo EKONOM, Bratislava 2012, ISBN 978-80-225-3428-4.

Lament M., Accounting frauds as manifestations of negative accounting policies, [w:] O. Druhov, M.Voznyuk, P. Bula, J. Fudaliński (red.),The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe, University of banking of the National bank of Ukraine, Lviv institute of banking, Cracow University of Economics, Lviv 2012, ISSN 2071-4653.

Lament M., Control mechanisms within an enterprise, [w:] Wolak-Tuzimek A., Sieradzka K. (ed.), Enterprise facing the challenges of the global economy, Politechnika Radomska, Radom 2011, ISSN 1642-5278.

Lament M., "Ryzyko w zakładzie ubezpieczeń", w: E. Wierzbicka (red.), Ubezpieczenia, CeDeWu, Warszawa 2010, ISBN 078-83-7556-317-7, EAN 9788375563177, s. 91-111

Lament M., Polityka rachunkowości zakładu ubezpieczeń jako element stabilności finansowej, w: P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynki finansowe, UMCS, Lublin 2009, ISBN 978-83-227-3057-7, s. 557-565

Lament M., Kryzys finansowy a rynek ubezpieczeniowy, w: J.Bednarczyk, S.Bukowski, J.Misala (red.), Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny – Przebieg – Skutki, CEDEWU, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7556-202-6, s. 119-127

Lament M., "Kryzys finansowy a rynek ubezpieczeniowy", w: J.Bednarczyk, S.Bukowski, J.Misala (red.), Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny – Przebieg – Skutki, CEDEWU, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7556-202-6, s. 119-127

Lament M., Skutki kryzysu finansowego w aspekcie ryzyka funkcjonowania zakładów ubezpieczeń, w: M. Kalinowski (red.), Rynki finansowe w warunkach kryzysu, CEDEWU, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7556-200-2, s. 279-292

Lament M., "Audyt wewnętrzny jako metoda zarządzania ryzykiem zakładu ubezpieczeń", w: B. Kołosowska (red.), Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2008 r., ISBN 978-83-231-2231-9, s. 649-657

Lament M., "Przesłanki stosowania audytu wewnętrznego w zakładzie ubezpieczeń", w: P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, UMCS, Lublin 2008, ISBN 978-83-227-2885-7, s. 519-524

Lament M., "Skutki przebudowy nadzoru ubezpieczeniowego", w: E. Kucka (red.), Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2008 r.,ISBN 978-83-89112-39-2, s. 77-87

Lament M., "Fuzje i przejęcia w Europie na przykładzie rynku ubezpieczeniowego", w: M. Dudek (red.), Unia Europejska w międzynarodowej perspektywie, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008, ISBN 978-83-7481-173-6, s. 89-100

Lament M., "Instytucje zabezpieczające bezpieczeństwo finansowe rynku ubezpieczeniowego w Polsce", w: K. Głąbicka (red.), Uspołecznienie gospodarki rynkowej. Wybrane zagadnienia do studiowania, Politechnika Radomska, Radom 2007 r., ISBN 978-83-7351-194-1, s. 146-159

Lament M., "Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny", w: A. Szelągowska (red.), Instytucje rynku finansowego w Polsce, CEDEWU, Warszawa 2007 r., ISBN 978-83-60089-62-0, s. 317-330

Lament M., "Instytucja nadzoru ubezpieczeniowego w Polsce", w: A. Szelągowska (red.), Instytucje rynku finansowego w Polsce, CEDEWU, Warszawa 2007 r., ISBN 978-83-60089-62-0, s. 63-80

Lament M., Sprawozdanie finansowe zakładu ubezpieczeń na potrzeby grupy kapitałowej, w: P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, UMCS, Lublin 2007 r., ISBN 978-83-227-2740-9, s. 487-494

Lament M., "Specyfika konsolidacji sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń", w: M. Marcinkowska, S. Wieteska, Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, Difin 2007 r., ISBN 978-83-7251-765-4, s. 667-675

Lament M., "System oceny wypłacalności polskich zakładów ubezpieczeń a rozwiązania w Unii Europejskiej", w: J. Misala, Polska w Unii Europejskiej. Wstępny bilans członkostwa, Politechnika Radomska, Radom 2006 r., ISBN 83-7351-231-4, s. 233-237

Lament M., "Pojęcie, klasyfikacja i pomiar kosztów zakładu ubezpieczeń w świetle międzynarodowych norm rachunkowości", w: W. Sułkowska (red.), Procesy przemian rynków ubezpieczeniowe Europy Środkowej i Wschodniej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006 r., ISBN 978-83-7252-347-1, s. 87-97

Lament M., "Rola audytu wewnętrznego w zakładzie ubezpieczeń w związku z przebudową systemu nadzoru ubezpieczeniowego", w: S. Wieteska (red.), Ubezpieczenia, UMCS, Lublin 2006 r., ISBN 83-227-2557-4, s. 151-158

Lament M., "Zasady zarządzania lokatami zakładu ubezpieczeń", w: D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w UE, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004 r., ISBN 83-89-142-25-2, s.407-416

Lament M., "Realizacja gwarancji ekonomicznych zasady realności ochrony ubezpieczeniowej przez polskie zakłady ubezpieczeń", w: J. Bednarczyk (red.), Stopy procentowe a gospodarka. Eseje z teorii i polityki stóp procentowych, Politechnika Radomska, Radom 2004 r., ISBN 89-7351-143-1, s. 272-279

Lament M., "Ocena wypłacalności zakładów ubezpieczeń według standardów światowych", w: K. Ortyński (red.), Procesy integracyjne w Europie a ubezpieczenia w Polsce, Politechnika Radomska, Radom 2003 r., ISBN 83-7204-348-5, s. 237-246

Lament M.: „System wczesnego ostrzegania jako metoda zapobiegania upadłości zakładów ubezpieczeń”, w: D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003 r.

Lament M., "Bezpieczeństwo finansowe zakładów ubezpieczeń funkcjonujących na polskim rynku", w: W. Sułkowska (red.), Rynki ubezpieczeniowe w Europie Środkowo-wschodniej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2003 r., ISBN 83-7252-179-4, s. 297-307

 

Referaty w materiałach konferencji/kongresów międzynarodowych

Lament M.: „System oceny wypłacalności polskich towarzystw ubezpieczeń a rozwiązania w Unii Europejskiej”, w: J. Misala (red.), Polska w Unii Europejskiej, Politechnika Radomska, Radom 2006 r.

Lament M.: „Pojęcie i klasyfikacja kosztów zakładu ubezpieczeń oraz ich pomiar w świetle międzynarodowych norm rachunkowości” – referat II Międzynarodowa Konferencja „Rynki ubezpieczeniowe krajów Europy środkowo-wschodniej” 29-30 wrzesień 2005r. Akademia Ekonomiczna Kraków.

Lament M.: ”System wypłacalności zakładu ubezpieczeń w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej” – referat: II Międzynarodowa Konferencja „Polska w Unii Europejskiej. Wstępny bilans członkostwa” 02.12-3.12. 2005 rok. Politechnika Radomska.

Lament M.: „Zasady zarządzania lokatami zakładu ubezpieczeń”, w Zarządzanie finansami, red. Naukowa D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004r

Lament M.: „Standardy oceny zakładu ubezpieczeń”, Konferencja „ Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego A.D. 2004”, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, maj 2004r

Lament M.: „System wczesnego ostrzegania jako metoda zapobiegania upadłości zakładów ubezpieczeń”, praca zbiorowa pod red. D. Zarzecki „ Zarządzanie finansami” t.1, Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003r (Konferencja Międzynarodowa)

Lament M.:„Ocena wypłacalności zakładu ubezpieczeń według standardów światowych” , w :praca zbiorowa pod red. K. Ortyńskiego „ Procesy integracyjne w Europie a ubezpieczenia w Polsce” , Radom 2003r ( Konferencja Międzynarodowa)

Publikacje dydaktyczne
Podręczniki i skrypty

Lament M., Piątek J., Rachunkowość ubezpieczeniowa. Problemy i zadania, Politechnika Radomska, Radom 2006

Lament M., Różycki P., Wybrane elementy finansów zakładu ubezpieczeń, Politechnika Radomska, Radom 2003.

Lament M., Mierniki oceny sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń, WSB Radom 2002

Lament M., Rachunkowość ubezpieczeniowa. Zbiór zadań, Politechnika Radomska, Radom 2001.

 

Wykaz projektów badawczych patentów, prac wdrożeniowych, opracowań technolo-gicznych, projektowych i prototypów będących wynikiem prac realizowanych w ramach działalności naukowo-badawczej

Praca naukowo-badawcza realizowana w latach 2013-2014 – Zasady funkcjonowanie audytu wewnętrznego w zakładzie ubezpieczeń, Nr 3054/11/P, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Praca naukowo-badawcza realizowana w latach 2008-2010 - Wypłacalność zakładu ubez-pieczeń a jego polityka rachunkowości, Nr 2699/11/B, Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego.

Praca naukowo-badawcza realizowana w latach 2006-2007 - Gwarancje bezpieczeństwa finansowego sektora ubezpieczeń w Polsce, Nr 2370/11/B, Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego.

Praca naukowo-badawcza realizowana w latach 2002- 2005 - Problem upadłości i ban-kructwa zakładów ubezpieczeń funkcjonujących na polskim rynku ubezpieczeniowym, Nr 1898/B/09, Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego.

Praca naukowo-badawcza realizowana w latach 1998- 2001 - Mierniki oceny sytuacji fi-nansowej zakładu ubezpieczeń, Nr 1593/B/09, Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego.

Udział w pracy naukowo-badawczej Nr BST-480/94 F2 Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych – opracowanie Budżet a małe i średnie przedsiębiorstwa, Warszawa, grudzień 1994 r.
 


do góry
wyślij
drukuj

Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji