Aktualności
O nas
Statut PTE
Władze
Rada Naukowa
Konferencje naukowe
Patronaty PTE o/Radom
Deklaracje członkowskie
Kontakt

O nas    

Zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania terenowej jednostki organizacyjnej – Oddziału PTE z siedzibą w Radomiu, dnia 12 maja br. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu odbyło się zebranie założycielskie tego Oddziału. W zebraniu uczestniczyło 70 osób, w tym pracownicy naukowo-dydaktyczni, doktoranci oraz studenci. Z ramienia Zarządu Krajowego PTE w zebraniu wziął udział Pan Łukasz Antos, sekretarz Oddziału PTE w Kielcach.

Przewodniczącą Zebrania założycielskiego była Pani Prof. zw. dr hab. Katarzyna Głąbicka-Auleytner. Wybrano organy Towarzystwa. Prezesem Zarządu PTE Oddział w Radomiu został Prof. nadzw. dr hab. Jan L. Bednarczyk, Dziekan WNEiP, natomiast Wiceprezesami zostały Prof. nadzw. dr hab. Anna Mężyk i dr Aneta Kosztowniak. Na sekretarza Oddziału wybrano mgra Pawła Świtala. Delegatami na Zjazd Krajowy PTE zostali: Prof. nadzw. dr hab. Jan Bednarczyk oraz Prof. zw. dr hab. Sławomir Bukowski. Na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wybrano Prof. zw. dr hab. Katarzynę Głąbicką-Auleytner. Dokonano również wyboru członków Rady Naukowej oraz Komitetu Założycielskiego. Na zakończenie Zebrania założycielskiego określono główne cele Oddziału na najbliższą przyszłość, w tym objęcie patronatu nad I Międzynarodową Konferencją Naukową nt. Banki Spółdzielcze wobec wyzwań współczesnego rynku, organizowaną na WNEiP UTH w Radomiu.

 

Celem działania jest:

1)  krzewienie myśli ekonomicznej oraz współtworzenie warunków rozwoju nauk ekonomicznych i prezentowanie ich dorobku,

2)  podnoszenie kwalifikacji zawodowych ekonomistów,

3)  kształcenie ustawiczne nauczycieli przedmiotów ekonomicznych,

4)  inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju,

5)  upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i szerzenie kultury ekonomicznej w społeczeństwie,

6)  ochrona interesów zawodowych ekonomistów,

7)  integrowanie środowiska ekonomistów reprezentujących zarówno naukę, jak i działalność gospodarczą.

 

Realizacja celu działania następuje głównie przez:

1)  organizowanie i współorganizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów, konwersatoriów, odczytów, wykładów, konsultacji, konkursów,

2)  prowadzenie działalności szkoleniowej obejmującej kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe w zakresie wiedzy społeczno-ekonomicznej,

3)  wydawanie, współwydawanie i wspieranie w innej formie publikacji z zakresu nauk ekonomicznych i innych nauk społecznych, w tym czasopisma „Ekonomista”, oraz publikacji zawodowych, a także propagowanie wiedzy społeczno-ekonomicznej za pośrednictwem środków masowego przekazu,

4)  organizowanie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,

5)  opracowywanie ocen i ekspertyz ekonomicznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki społeczno-gospodarczej,

6)  inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych i innych nauk społecznych,

7)  przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w naukach ekonomicznych oraz we wdrażaniu efektywnych metod gospodarowania,

8)  zakładanie i prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, szkół wyższych oraz placówek naukowo-badawczych o profilu społeczno-ekonomicznym,

9)  uczestniczenie w opracowywaniu, unowocześnianiu oraz upowszechnianiu programów nauczania i szkoleń w zakresie problematyki społeczno-ekono­micznej,

10) upowszechnianie zasad etyki zawodowej i dbanie o jej przestrzeganie,

11)  zakładanie i prowadzenie domów pracy twórczej, klubów, bibliotek i czytelni oraz portali internetowych,

12) współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej,

13) współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami.Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji