SERWIS INFORMACYJNY WYDZIAŁU
WYDZIAŁ
Studenci
Rekrutacja 2017/2018
Konferencje
Oprogramowanie
Jakość Kształcenia
Kontakt
  


 


 

Rekrutacja 2017/2018   

Transport i Logistyka NOWOŚĆ!!!
Elektrotechnika
Mechatronika NOWOŚĆ!!!
Turystyka i Rekreacja

Kierunek: TRANSPORT i LOGISTYKA NOWOŚĆ!!!

(studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)  

Absolwent  tego  kierunku  charakteryzuje  się  wiedzą  i  umiejętnościami  dotyczącymi:  przystosowania  środków  transportu  do  wymagań  norm  międzynarodowych, a w szczególności Unii Europejskiej, biegłego posługiwania się technikami komputerowymi  w  zagadnieniach  automatyzacji  procesów  i  systemów  transportowych,  stosowania  systemów  informacyjnych w  automatyzacji  zarządzania  i  sterowania  w  transporcie  oraz  działalności  przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej. Jako absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do analizy problemów transportowych, analizy logistycznej oraz badań operacyjnych w zagadnieniach transportowych.


Studia stacjonarne I stopnia
jakie specjalności?

 • elektronika i informatyka w transporcie
 • logistyka i marketing w transporcie
 • organizacja i technika transportu kolejowego
 • organizacja i technika transportu miejskiego
 • spedycja i obsługa celna
 • sterowanie ruchem w transporcie kolejowym
 • techniczne środki transportu


Studia stacjonarne II stopnia
jakie specjalności?

 • koleje dużych prędkości
 • logistyka i systemy transportowe
 • marketing i zarządzanie w turystyce
 • organizacja i technika transportu
 • sterowanie ruchem w transporcie
 • transport i logistyka w turystyce


Studia niestacjonarne I stopnia
jakie specjalności?

 • logistyka i marketing w transporcie
 • organizacja i technika transportu kolejowego
 • organizacja i technika transportu miejskiego
 • spedycja i obsługa celna
 • sterowanie ruchem w transporcie kolejowym
 • techniczne środki transportu


Studia niestacjonarne II stopnia
jakie specjalności?

 • drogi kolejowe *
 • koleje dużych prędkości *
 • logistyka i marketing w transporcie *
 • logistyka i technologie transportowe *
 • marketing i zarządzanie w turystyce *
 • organizacja i technika transportu kolejowego *
 • organizacja i technika transportu miejskiego *
 • sterowanie ruchem w transporcie *
 • techniczne środki transportu *
 • transport i logistyka w turystyce *

* Wszystkie wymienione specjalności prowadzone są również w programie rozszerzonym.

Gdzie znajdziesz pracę?

 • przedsiębiorstwa transportowe
 • zakłady transportu kolejowego
 • przemysł motoryzacyjny
 • bazy logistyczne
 • terminale kontenerowe


Wybrane przedmioty   z programu studiów:

 • fizyka
 • matematyka
 • materiałoznawstwo
 • podstawy logistyki
 • infrastruktura transportu
 • ekonomika transportu
 • środki transportu
 • systemy transportowe

  

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA

 (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)

Kierunek  ten  kształci  specjalistów  z zakresu elektrotechniki dla potrzeb różnych gałęzi  przemysłu  i  transportu.  Program  studiów  obejmuje  podstawową  wiedzę  z  zakresu  elektrotechniki  oraz  szeroki  zakres  przedmiotów specjalistycznych, których  treść  pozwala  na  dogłębne uzyskanie przez Absolwenta fachowej wiedzy powiązanej z doświadczeniem praktycznym z zakresu eksploatacji i budowy współczesnych systemów elektrycznych i energetycznych.

Po ukończeniu studiów Absolwent posiada  umiejętności związane z: elektryką, automatyzacją procesów przemysłowych,  komputerowymi  systemami sterowania, telematyką, energochłonnością układów  napędowych,  informatyką  stosowaną, nowoczesnymi  technikami  komputerowymi, gospodarką  elektroenergetyczną  oraz  zarządzaniem w gospodarce rynkowej.
 

Studia stacjonarne I stopnia
Jakie specjalności:

 • elektroenergetyka przemysłowa
 • elektronika i diagnostyka pojazdów
 • elektronika i teleinformatyka
 • informatyka i systemy sterowania


Studia niestacjonarne I stopnia
Jakie specjalności:

 • elektroenergetyka przemysłowa
 • elektronika i diagnostyka pojazdów
 • elektronika i teleinformatyka
 • informatyka i systemy sterowania


Studia stacjonarne II stopnia
Jakie specjalności:

 • automatyka i informatyka
 • elektroenergetyka przemysłowa
 • elektronika i diagnostyka pojazdów


Studia niestacjonarne II stopnia
Jakie specjalności:

 • automatyka i informatyka*
 • elektroenergetyka przemysłowa*
 • elektronika i diagnostyka pojazdów*

*Wszystkie wymienione specjalności prowadzone są również w programie rozszerzonym.

Gdzie znajdziesz pracę?

 • przedsiębiorstwa energetyczne
 • zakłady energetyki przemysłowej
 • placówki naukowo-badawcze
 • biura projektowe
 • instytucje badawcze i konsultingowe


Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka
 • inżynieria materiałowa
 • podstawy elektroenergetyki
 • urządzenia elektryczne
 • technika wysokich napięć
 • maszyny elektryczne
   

Kierunek: MECHATRONIKA NOWOŚĆ!!! 

(studia stacjonarne I stopnia)

Studia na kierunku Mechatronika zapewniają podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania.
Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań związanych z projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją, diagnozowaniem i serwisowaniem urządzeń mechatronicznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia stacjonarne I stopnia
Jakie specjalności?

 • mechatronika przemysłowa
 • systemy automatyki i robotyki
 • mechatronika pojazdów
 • inteligentne systemy pomiarowe


Gdzie znajdziesz pracę:

 • przedsiębiorstwa wytwarzające układy mechatroniczne
 • w przemyśle: elektromaszynowym, motoryzacyjnym, elektrotechnicznym
 • firmy eksploatujące i serwisujące układy i systemy mechatroniczne
 • przedsiębiorstwa automatyzujące procesy przemysłowe


Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • inżynieria wytwarzania
 • elektrotechnika
 • architektura systemów komputerowych
 • programowanie w systemach mechatronicznych
 • sterowanie w systemach mechatronicznych
 • sieci komunikacyjne w systemach mechatronicznych
 • monitoring i wizualizacja
 • optoelektronika i sensoryka
 • budowa i eksploatacja systemów inteligentnych
 • prowadzenie działalności gospodarczej

 

Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA 

(studia stacjonarne I stopnia)

Absolwent  kierunku  posiada  wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych,  społecznych,  ekonomicznych  i  technicznych, w  szczególności  technik  komputerowych,  multimedialnych,  systemów  łączności  i  globalnej  komunikacji.    Potrafi  w  pełni  korzystać  z  nowoczesnych  technik  audio  -  wizualnych. Przygotowany  jest  do  podejmowania  działalności  w  zakresie  turystyki  i  rekreacji,  usług, organizacji  i  logistyki  w  turystyce  i  rekreacji. Posiada umiejętności:    organizowania  pracy oraz  podejmowania  przedsięwzięć  w  sferze turystyki  i  rekreacji,  przygotowywania  oferty turystycznej  i  rekreacyjnej  dla  różnych  grup odbiorców  oraz  nawiązywania  kontaktów  i  komunikowania  się  w  co  najmniej  jednym języku  obcym  opanowanym  na  poziomie  biegłości B2. Studia I stopnia na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA trwają 6 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Transport i Logistyka w specjalności „Transport i logistyka w turystyce”.
 

Studia stacjonarne I stopnia
Jakie specjalności?

 • hotelarstwo
 • organizacja i obsługa techniczna w turystyce i rekreacji
 • turystyka i rekreacja zdrowotna


Gdzie znajdziesz pracę:

 • biura podróży
 • hotele
 • ośrodki wypoczynkowe, sportowe, rekreacyjne
 • administracja publiczna
 • jednostki świadczące usługi z zakresu turystyki


Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • podstawy rekreacji
 • podstawy turystyki
 • podstawy przedsiębiorczości
 • agroturystyka
 • geografia turystyczna

  
Copyright 1998-2015Wydział Transportu i Elektrotechniki.