Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum

Erasmus - informacje ogólne    

Współpraca międzynarodowa »

Ogólna informacja o Programie Erasmus+

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem

Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi.

Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. W latach 1995-2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a od roku akademickiego 2007/2008 jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP – the Lifelong Learning Programme), programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidzianego na lata 2007-2013.

Kraje uczestniczące 

  • 27 krajów Unii Europejskiej;
  • 4 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria;
  • 2 kraje kandydujące: Chorwacja i Turcja.

Uczelnie biorące udział w Erasmusie+ mają możliwość:

  • prowadzenia wymiany studentów (wyjazdy/przyjazdy na część studiów albo na praktykę w przedsiębiorstwie lub innej instytucji);
  • prowadzenia wymiany pracowników uczelni (nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni); 
  • organizowania kursów intensywnych - cyklu zajęć dydaktycznych opracowanych i prowadzonych przez wykładowców z różnych krajów dla międzynarodowej grupy studentów;
  • udziału w projektach wielostronnych wraz z grupą uczelni z innych krajów uczestniczących; projekty mogą dotyczyć np. opracowywania nowych programów nauczania, w tym - nauczania na odległość, modernizowania uczelni, współpracy z przemysłem itp.
  • udziału w sieciach Erasmusa.

Uczelnie prowadzące wymianę studentów lub pracowników mogą uzyskać dofinansowanie na działania związane z organizacją wymiany, np. na promocję wymiany, przygotowanie (organizacyjne, językowe) wyjeżdżających studentów i pracowników, opiekę nad studentami przyjeżdżającymi z zagranicy, w tym np. kursy języka polskiego, programy "integracyjne" itp.

Do udziału w Programie Erasmus uprawnia tzw. Karta Uczelni Erasmusa, nadawana przez Komisję Europejską.

Aktualna Karta obejmuje okres 2007-2013.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu  otrzymała kod Erasmusa:  PL RADOM01

 

 

Umowa Bilateralna

 

 







Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji