Prof. zw. dr hab. Bojarski Tadeusz

KATEDRY » Katedra Prawa » Pracownicy

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Bojarski ur. 20 listopada 1941 r. w Jaślikowie, pow. Krasnystaw. Dr hab., profesor prawa karnego. Studia ukończył w 1964 r. na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie. W lutym 1969 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych (praca: Przestępstwo naruszenia miru domowego, 1968), w styczniu 1980 r. stopień doktora habilitowanego (praca: Odmiany podstawowych typów przestępstw w polskim prawie karnym, 1979). Zatrudniony od 1964 r. w Katedrze (Zakładzie) Prawa Karnego UMCS, kolejno jako asystent, starszy asystent, adiunkt (1969), docent (1981), w 1991 r. został powołany na stanowisko profesora UMCS. W grudniu 1993 r. otrzymał tytuł naukowy profesora. Profesor zwyczajny od 1.08.2000 r. Główne kierunki badawcze: przestępstwa przeciwko wolności, kwalifikowane i uprzywilejowane typy przestępstw, systematyka części szczególnej k.k., przestępstwa przeciwko państwu, ewolucja polskiego prawa wykroczeń, odpowiedzialność i postępowanie w sprawach nieletnich, zagadnienia polityki karnej. Jest autorem ponad stu publikacji, w tym monografii Odmiany podstawowych typów przestępstw w polskim prawie karnym, Warszawa 1982; Karnoprawna ochrona nietykalności mieszkania jednostki, Lublin 1992; współautorem prac: Orzekanie środków wychowawczych i poprawczych w praktyce sądów rodzinnych, Lublin 1990; komentarza do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Lublin 2002; podręcznika: Prawo karne, Lublin 1994. Był promotorem rozprawy doktorskiej, wielokrotnie uczestniczył w przewodach doktorskich, habilitacyjnych oraz o tytuł i stanowisko profesora. Był organizatorem i współorganizatorem dwunastu konferencji naukowych w Instytucie Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. W latach 1983-1985 był kuratorem Zakładu Postępowania Karnego i Kryminalistyki, a od 1992 r. jest kierownikiem Zakładu Prawa Karnego i Kryminologii UMCS. W latach 1981-1996 był dyrektorem Instytutu Prawa Karnego UMCS, a w latach 1996-1999 pełnił funkcje Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Prowadzi wykłady z prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego oraz na temat odpowiedzialności i postępowania w sprawach nieletnich.

 


do góry
wyślij
drukuj

copyright 2015 m@d