Andrzej Wyszyński

 
 

 
  biografia  /  prace  /  powrót  /  
     

Urodzony 1952 r. w Radomiu.
W latach 1972-1977 studiuje na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie.
W 1977r uzyskał tytuł magistra sztuki. Za dyplom wykonany w pracowni
prof. Włodzimierza Witteka otrzymał wyróżnienie i nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Po ukończeniu Akademii w latach 1977/78/79 studiuje na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W latach 1978-83 pracuje na stanowisku asystenta na Wydziale Architektury Wnętrz warszawskiej ASP. W roku akademickim 1986/87 prowadzi zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu. W latach 1999-2000 pracuje w Zespole Szkół Plastycznych im. J. Brandta w Radomiu.
W 2000 roku nagrodzony dyplomem uznania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W 2001 roku uzyskuje kwalifikacje I stopnia równoważne z tytułem doktora
w dyscyplinie artystycznej architektura wnętrz, nadane decyzją Rady Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie. Od 2001 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Wzornictwa Politechniki Radomskiej.
Jest promotorem 35 prac dyplomowych w specjalności Wzornictwo Odzieży.
W 2002r wyróżniony listem gratulacyjnym J M Rektora za osiągnięcia w kształceniu młodzieży.
23 kwietnia 2007r Rada Naukowa Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP
w Poznaniu nadała mu stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie artystycznej – sztuki użytkowe, za całokształt dorobku artystycznego i obronę pracy pt. „Problem architektury w procesie zmian programowych wynikających z upływu czasu”.
W dn. 1 czerwca 2007r mianowany przez JM Rektora na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Radomskiej. W 2008r za osiągnięcia artystyczne otrzymał z rąk JM Rektora nagrodę indywidualną I stopnia.
Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Architektury i Form Użytkowych Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej.

Niezależnie od działalności dydaktycznej, zasadniczy dorobek zawodowy stanowi prowadzona od 1978 roku indywidualna twórczość architektoniczno – plastyczna. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu projektów z zakresu architektury wnętrz, architektury i urbanistyki, wykonanych osobiście lub przy współpracy zespołu, takich jak: koncepcja Ogólnopolskiego Muzeum Kamieniarstwa i Skalnictwa w Szydłowcu 1987r, Kościół pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Seredzicach 1983r, Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie 1993r, Siedziba Papieska w klasztorze Ojców Bernardynów w Dukli 1997r, siedziba firmy Dürrpol w Radomiu 1998,2003r[dwa etapy], Kościół pod wezwaniem Św. Stanisława w Ożarowie1997r[rozbudowa] czy siedziba firmy Woodward w Niepołomicach 2008r.

W latach 1982 – 2007 brał udział w 11 konkursach architektonicznych w tym 9 krajowych i 2 międzynarodowych m.in. w konkursie SARP na za gospodarowanie urbanistyczno – architektoniczne Placu Jagiellońskiego w Radomiu- I nagroda 1993r,w konkursie ogólnopolskim PZITB „Budowa Roku 98”-nagroda II stopnia Dürrpol, w konkursie SARP nagrodę im. Alfonsa Pinno za twórczość w dziedzinie architektury – 2004r. Za udział w konkursach otrzymał 4 nagrody i 3 wyróżnienia. Jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. Posiada kwalifikacje konserwatorskie wydane przez WKZ upoważniające do projektowania i nadzorowania prac we wnętrzach obiektów zabytkowych..

 


Tamara Książek

Siedziba firmy Dürrpol


 


 

na górę  /  powrót  /