Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum

Historia    

Informacje ogólne »

Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP) Oddział w Radomiu dnia 29 listopada 1949 roku zwróciło się do Ministerstwa Oświaty w Warszawie z propozycją utworzenia Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. Ministerstwo Oświaty 13 stycznia 1950 roku zezwoliło na otwarcie w roku akademickim 1950/51 w Radomiu jednowydziałowej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej NOT.

Nowa uczelnia posiadała jeden wydział Mechaniczny z działami: precyzyjnej produkcji masowej, odlewniczym, konstrukcyjnym, ze specjalizacją na czterech ostatnich semestrach wszystkich wydziałów.
Pierwszym rektorem został mgr inż. Eugeniusz Wasilewski i pełnił tę funkcję przez rok. Następnie stanowisko rektora objął mgr inż. Tadeusz Wichert (1951-1955), a po nim mgr inż. Mieczysław Pietrzykowski (1955-1965).
W nowym roku akademickim 1951/52 radomska WSI była już uczelnią posiadającą swoje wydziały w Skarżysku - Kamiennej, Pionkach i Kielcach. W tym samym roku w Pionkach otwarta została druga filia radomskiej WSI - Wydział Chemiczny.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1965 r. została powołana Kielecko - Radomska Wieczorowa Szkoła Inżynierska. Rektorem KR WSI został doc. dr hab. inż. Bronisław Ślusarczyk. Szkoła Inżynierska posiadała następujące wydziały: Ogólnotechniczny w Kielcach, Mechaniczny w Radomiu i w Kielcach, Elektryczny w Kielcach oraz zamiejscowy Wydział Garbarski z siedzibą w Radomiu.
Ważnym etapem w dziejach KR WSI był rok 1967, kiedy rozporządzeniem Rady Ministrów 5 maja 1967 r. Kielecko-Radomska Wieczorowa Szkoła Inżynierska została przekształcona w Kielecko-Radomską Wyższą Szkołę Inżynierską. Od tego roku prowadzone były studia w trybie dziennym, zaocznym i wieczorowym. W 1967r. przy pomocy Ministerstwa Komunikacji i Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Lublinie uruchomione zostały w Radomiu studia na kierunku "Transport". Wydział Transportu został powołany w maju 1969 r. Dziekanem Wydziału Transportu został doc. dr Augustyn Chwaleba.
Decyzją Ministerswa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego utworzono z dniem 1 czerwca 1969 r. w Radomiu Wydział Ekonomiczny przy Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej. Dziekanem tego wydziału został doc. dr hab. Jerzy Więckowski.

Dzień 1 października 1974 r. to kolejny poważny krok rozwoju Uczelni, kiedy to nastąpiło przekształcenie Kielecko-Radomskiej WSI w Politechnikę Świętokrzyską, której rektorem został prof. dr hab. inż. Henryk Frąckiewicz.
Rozporządzeniem z dnia 31 marca 1978 r. została utworzona samodzielna Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. nadano jej imię Kazimierza Pułaskiego. Rektorem został mianowany prof. dr hab. inż. Michał Hebda.
Ważnym wydarzeniem w życiu Uczelni był strajk okupacyjny proklamowany przez Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność w dniu 24.X.1981, trwający do dnia wprowadzenia stanu wojennego, tj. do 13 XII 1981. Ten najdłuższy w Polsce strajk stał się ośrodkiem koordynacyjnym strajków akademickich w całym kraju. Bezpośrednie przyczyny strajku związane były z konfliktami lokalnymi. W miarę upływu czasu celem strajku, podobnie jak strajków koordynowanych przez działające w WSI w Radomiu Centrum Strajków Akademickich, było zwiększenie autonomii środowiska akademickiego oraz swobody badań naukowych.
Po wprowadzeniu stanu wojennego wielu pracowników Uczelni utraciło pracę, licznych przesłuchiwano, wielu dotknęły represje na terenie Uczelni, niektórzy byli internowani.
W następstwie wydarzeń i odejścia prof. M. Hebdy ze stanowiska rektora funkcję tę objął prof. dr hab. inż. Jan Sajkiewicz który kierował Uczelnią od lipca 1982 do 31 sierpnia 1985 r.
Po jego rezygnacji, w okresie od 1 VII 1985 do 31 VIII 1993 r. Uczelnią kierował wybrany przez Senat prof. dr hab. inż. Jan Misiak.

W czasie jego kadencji powstały nowe kierunki studiów i nowy wydział w 1992r. - Wydział Nauczycielski z trzema zawodowymi (3 - letnimi) kierunkami studiów: fizyką, matematyką, wychowaniem fizycznym, a także kierunek 5 - letni magisterski - wychowanie techniczne.
W 1993 r. dwa wydziały Uczelni Mechaniczny i Ekonomiczny uzyskały prawo doktoryzowania. W 1999r. uzyskał prawo doktoryzowania Wydział Transportu.


1 września 1993 r. kierownictwo Uczelni objął prof. dr hab. Wiesław Wasilewski, który został wybrany przez Senat rektorem Uczelni na dwie kolejne kadencje. W okresie kadencji rektora Wiesława Wasilewskiego nastąpił dalszy dynamiczny rozwój Uczelni zarówno pod względem wzrostu liczby studentów do ponad 10000, jak też nowych kierunków i rodzajów studiów. Uruchomiono nowy kierunek - wychowanie plastyczne, a także studia magisterskie na kierunku - administracja i transport i studia licencjackie na kierunku wychowanie fizyczne. Rozwojowi naukowemu uczelni towarzyszył dynamiczny wzrost inwestycji: rozpoczęto wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i gminą Radom budowę nowego Wydziału Ekonomicznego, kontynuowano budowę laboratoriów dla Wydziału Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia. Budowa obu budynków została zakończona w 1999 roku.
Niezwykle istotną sprawą dla Uczelni były starania związane ze zmianą nazwy Uczelni. Rektor Uczelni prof. Wiesław Wasilewski wspólnie z rektorami trzech innych Wyższych Szkół Inżynierskich (w Koszalinie, Opolu i Zielonej Górze) wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej o zmianę nazwy Wyższa Szkoła Inżynierska na Politechnika.

Wniosek o zmianę nazwy Uczelni był kilkakrotnie poprawiany, uzupełniany i zmieniany. Ostatecznie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 4 lipca 1996 r. zmienił nazwę Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na Politechnikę Radomską im. Kazimierza Pułaskiego.
Za kadencji prof.dr.hab. inż. Wincentego Lotko, prof.zw. Wydział Transportu uzyskał prawo doktoryzowania, nastąpił dynamiczny, niespotykany dotąd w historii Politechniki Radomskiej rozwój kadry naukowo - dydaktycznej: doktoraty uzyskało 80 nauczycieli akademickich, habilitacje uzyskało 23 nauczycieli akademickich - tytuły naukowe profesorów otrzymało 13 nauczycieli akademickich. Wybudowano bardzo nowoczesną Aulę Główną dla 600 osób, dla potrzeb Wydziału Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia zaadoptowano laboratoria chemiczne i przeprowadzono kapitalny remont budynku głównego Wydziału, uzyskano środki finansowe na budowę Wydziału Mechanicznego i nieodpłatnie otrzymano 2,5 ha gruntu na tę inwestycję, przekazano do użytku cały kompleks obiektów dla potrzeb Wydziału Mechanicznego, wyremontowano obiekty dla potrzeb Wydziału Nauczycielskiego, Transportu, budynki administracyjne, akademiki, obiekty Stołówki Akademickiej, pozyskano znaczne środki finansowe na wybudowanie Akademickiego Centrum Sportowego, wybudowano nowoczesną Halę Sportową o pow. 4.000 m2, pozyskano grunt i budynek przy ulicy K. Pułaskiego 9 o pow. 800 m2, rozwinięto znacznie współpracę z zagranicą z dużymi ośrodkami akademickimi w USA, Hiszpanii, Portugalii i Niemczech, za Jego kadencji powstał wspaniale rozwijający sie Chór Akademicki, który osiągnął bardzo wysokie miejsca w Przeglądach Akademickich Chórów, bardzo dynamicznie rozwijały sie sekcje sportowe AZS-u, które uzyskały awans do I i II ligii, zaczęto wydawać kwartalnik o Uczelni "Z życia Politechniki Radomskiej".

 

Od 1 września 2005 roku do 31 sierpnia 2008 roku funkcję Rektora pełnił prof. dr hab. inż. Mirosław Luft i będzie ją pełnił przez kolejną, już czteroletnią kadencję, tj. do 31 sierpnia 2012 roku.
Podczas pełnienia funkcji w pierwszej kadencji Rektor opracował i przedstawił bardzo ambitną Strategię Rozwoju Uczelni, którą konsekwentnie realizował. Skupił się na umacnianiu i rozwoju Politechniki w zakresie działalności dydaktycznej, rozwoju kadry akademickiej oraz doskonalenia zarządzania Uczelnią.
Szczególny nacisk położył na umacnianie statusu Politechniki poprzez zdobywanie kolejnych praw doktoryzowania, a także udzielania pomocy własnej kadrze naukowo-dydaktycznej w uzyskiwaniu stopni i tytułów naukowych.
Podczas pełnienia funkcji Rektora w pierwszej kadencji został utworzony Wydział Sztuki - skupiający 13 profesorów i doktorów habilitowanych, a któremu w 2008 roku – podczas drugiej kadencji Rektora - zostały przyznane uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Były to już czwarte prawa doktoryzowania na Politechnice. Dzięki temu Uczelnia uzyskała autonomiczność akademicką. Podniosło to jej znaczenie na akademickiej mapie kraju. Powstały trzy zamiejscowe ośrodki kształcenia Wydziału Transportu Politechniki Radomskiej na kierunkach Transport i Elektrotechnika - w Białej Podlaskiej, Nisku, i Tomaszowie Mazowieckim.
Podczas kadencji Rektora dynamicznie rozwinęła się infrastruktura Uczelni. W 2007 roku powstała nowa Biblioteka Uczelniana, w pełni skomputeryzowana. Bogaty księgozbiór chroni elektroniczny system zabezpieczeń. W 2008 roku w Bibliotece został utworzony pierwszy w Polsce Elektroniczny Punkt Informacji Normalizacyjnej.
Zadbano o nowe elewacje budynków Uczelni na campusach przy ul. Malczewskiego i ul. Chrobrego oraz ocieplono je za środki pozyskane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Rozpoczęto także remont budynku Wydziału Transportu i budynku Administracyjnego.
Rektor szczególnie zwrócił uwagę na konieczność informatyzacji Uczelni oraz usprawnienie pracy.

We wrześniu 2008 roku Senat na wniosek Rektora Lufta utworzony został Uniwersytet Trzeciego Wieku, co potwierdza dbałość władz Uczelni nie tylko o edukację młodzieży, ale i rozwój intelektualny ludzi, którzy zakończyli aktywność zawodową.

W 2009 w celu wzmocnienia części humanistycznej Uczelni Senat utworzone zostały utworzył dwa Instytuty na prawach Wydziałów: Instytut Filologiczno-Pedagogiczny oraz Instytut Zdrowia. W 2011 roku natomiast w wyniku restrukturyzacji oba Instytuty przekształcone zostały w pełnoprawne Wydziały. Wszystkie te działania władz Uczelni w kadencji 2008-2012 były realizacją przyjętej przez Senat strategii rozwoju Politechniki Radomskiej. W konsekwencji miały doprowadzić do podniesienia prestiżu Uczelni i jej znaczenia w świecie akademickim poprzez przekształcenia Politechniki Radomskiej w Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny.
 

W kwietniu 2012 roku na funkcję Rektora Politechniki Radomskiej został wybrany prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik. Nowy Rektor czteroletnią kadencję rozpoczął 1 września 2012 r.

Na mocy ustawy sejmowej z dnia 27 lipca 2012 roku, która zyskując akceptację Senatu oraz podpis Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - Bronisława Komorowskiego weszła w życie 11 września 2012 roku, osiągnięty został główny punkt Strategii rozwoju - Politechnika Radomska została przekształcona w Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Stanowi to zwieńczenie wielu lat pracy, zaangażowania i wysiłku włożonego w rozwój naszej Uczelni. Jest jednocześnie sukcesem zarówno władz Uczelni, pracowników, jak i wielu lokalnych środowisk oraz sympatyków Politechniki Radomskiej.

 Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji