SERWIS INFORMACYJNY WYDZIAŁU
WYDZIAŁ
Studenci
Rekrutacja 2019/2020
Konferencje
Jakość Kształcenia
Zintegrowany Program - WTiE
Uniwersytet dzieciom - WTiE
Kontakt
  


 


 

dr inż. Ryszard Wawruch   

WYDZIAŁ » Postępowania habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne dra inż. Ryszarda Henryka Wawrucha - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 

Dr inż. Ryszard Wawruch złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie Nauk TECHNICZNYCH w dyscyplinie TRANSPORT.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Ryszard Wawruch wskazał Radę Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

25.03.2015 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

29.05.2015 r. Rada Wydziału Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę w  sprawie powołania trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

12.06.2015 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w skład której wchodzą:

przewodniczący komisji - prof. Jerzy Manerowski - Politechnika Warszawska
sekretarz komisji - dr hab. Andrzej Rogowski - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
recenzent - prof. Stanisław Gucma- Akademia Morska w Szczecinie
recenzent - prof. Jan Gruszecki - Politechnika Rzeszowska
recenzent komisji - prof. Elżbieta Szychta -
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
członek komisji - dr hab. Marzena Nowakowska - Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
członek komisji - prof. Zbigniew Łukasik -
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

16.09.2015 r. - Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej i podjęcie jednomyślnie uchwały o opini w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż.  Ryszardowi Wawruch.

09.10.2015 r. - Rada Wydziału Transportu i Elektrotechniki, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie transport.

 


Do pobrania

Wniosek dra inż. Ryszarda Wawrucha skierowany do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów do Rady Wydziału Transporu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra inż. Ryszarda Wawrucha

Pismo do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie zgody na  przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra inż. Ryszarda Wawrucha i wyznaczenie trzech członków komisji

Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie powołania komisji habilitacyjnej

Autoreferat dra inż. Ryszarda Wawrucha

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra inż. Ryszarda Wawrucha na Wydziale Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem
 
Copyright 1998-2015Wydział Transportu i Elektrotechniki.