Konferencja
Zaproszenie do udziału w konferencji
Patronaty nad konferencją
Komitet naukowy
Komitet organizacyjny
Program konferencji
Jak do nas trafić ?
Zgłoszenia, karta zgłoszeń
Miejsce konferencji
Publikacja - wymogi, oświadczenia
Kontakt

Program konferencji    

 

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym
– aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne

Zakrzew, 10 czerwca 2015 r.

 

9:15 Rejestracja uczestników

 

10: 00 Inauguracja konferencji

Dyrektor Centrum Edukacji, Kultury i Informacji w Zakrzewie mgr Zofia Maj

Wójt Gminy Zakrzew mgr inż. Sławomir Białkowski

Przedstawiciele Władz Uczelni

Członkowie Komitetu Honorowego konferencji

 

SESJA PLENARNA

10:20 – 12:40

 

Moderator: dr hab. Sławomir Patyra, prof. UTH

 

Dr hab. Sławomir Fundowicz prof. KUL (KUL) – Samorząd terytorialny: między wspólnotą samorządową a społeczeństwem obywatelskim

Dr Zbigniew Markwart (UTH Radom) - Wprowadzenie samorządu terytorialnego w Królestwie Polskim jako forma partycypacji społecznej w poglądach realistów

Dr hab. Tomasz Barankiewicz (KUL) - Partycypacja społeczna - prawo i administracja jako „społeczne targowisko”

Mgr Małgorzata Woźniak, dr Marcin Bąkiewicz (Sejm RP) – Partycypacja społeczna w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego

Dr Karol Dąbrowski (UMCS) – Partycypacja społeczna: możliwości rozszerzenia mechanizmów bezpośredniego współdecydowania przez obywateli w sprawach państwa

Dr Ryszard Kozioł (UP KEN Kraków) – Budżet obywatelski jako zaawansowana forma partycypacji publicznej w samorządzie terytorialnym – przykład Krakowa

Prof. zw. dr hab. Katarzyna Głąbicka – Auleytner (UTH Radom) – Mechanizm Finansowy EOG jako instrument wspierający partycypację społeczną

Dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ (UZ) – Samoopodatkowanie  mieszkańców gminy jako przejaw ich bezpośredniej partycypacji w kreowaniu dochodów budżetowych

Dr Anna Świrska (UPH Siedlce) – Fundusz sołecki jako narzędzie partycypacji społecznej w gminach wiejskich

Robert Fiałek (Stowarzyszenie Demokracja Bezpośrednia) – Obywatel u steru władzy – czego możemy nauczyć się od Szwajcarów?

Dyskusja

 

Przerwa kawowa

12:40 -13:00

 

Debata samorządowców

pt.: „Ile partycypacji  w demokracji ?”

 

13:00 -14:00

Moderator: dr Ewa Markowska – Bzducha (UTH Radom)

 

Mgr Anna Maria Białkowska – Zastępca Prezydenta Miasta Radomia

Dr Jolanta Borek – Radna Gminy Iłża

Mgr Zbigniew Buczma - Prezes LGD Dziedzictwo i Rozwój

Dr Bartłomiej Dorywalski - Komisja Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Mgr inż. Bogusława Jaworska - Burmistrz Zwolenia

Mgr Leszek Margas -  Wicestarosta Radomski

Dr Tomasz Śmietanka - Burmistrz Kozienic

Mgr Wojciech Zając - Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 

Dyskusja

pracowników naukowych, samorządowców, zaproszonych gości

 

 

Obiad

14:10 -14:40

 

Panel I

14:40 – 17:00

             Moderator: dr Monika Żuchowska – Grzywacz (UTH Radom)

 

Dr Wojciech Wojtyła (Kuria Radomska)  - Antropologiczny fundament partycypacji. Od uczestnictwa do społeczeństwa obywatelskiego. Namysł filozoficzny

Dr Mirosława Pytlewska – Smółka (Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa
w Warszawie)
– Rola konsultacji jako partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym – aspekty prawne

Dr Maria Gagacka (UTH Radom) -  Standaryzacja współpracy samorządów
z organizacjami pozarządowymi

Dr Mateusz Pszczyński (UO) – Partycypacja obywateli w procesach rewitalizacyjnych. Aspekty administracyjnoprawne

Dr Jolanta Markwart (UTH Radom) – Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny

Mgr Szymon Psonka (KUL) – Referendum lokalne  w przedmiocie  odwołania wójta/burmistrza/prezydenta miasta jako przykład partycypacji społecznej
w administracji publicznej

Mgr Paweł Śwital (UTH Radom, KUL) - Udział obywateli w posiedzeniach organów stanowiących samorządu terytorialnego

Mgr Kinga Sulejman (URz) – Wpływ mechanizmu kwotowego na poziom partycypacji kobiet w demokracji przedstawicielskiej na szczeblu lokalnym. Przykład województwa małopolskiego

Mgr Kinga Karaś (UŚ) – Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym – porównanie uregulowań z francuskim systemem prawnym

Paulina Jabłońska (UTH Radom) – Udział mieszkańców w procedurze zmiany granic gminy

Beata Walczyna (UW) – Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym – ocena praktycznego funkcjonowania zasady

Dyskusja

 

Panel II

14:40 – 17:00

Moderator: dr Anna Dąbrowska (UTH Radom)

Dr Wojciech Federczyk (UKSW) – Konstytucyjne podstawy partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym – perspektywa aksjologiczna

Dr Anna Haładyj (KUL) - Funkcje udziału społeczeństwa w ochronie środowiska

Dr Iwona Warchoł (UTH Radom) - Prawnie zagwarantowana wyłączność stowarzyszeń w przedstawianiu kandydatów na radnych i wójtów gwarancją zwiększenia partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym.

Dr Tomasz Dąbrowski (EUIE w Warszawie) - Partycypacja społeczna w działaniach administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego

Mgr Łukasz Brodziak (UW) - Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w polskim systemie prawnym

Mgr Kazimierz Pawlik (UKSW) – Prawne gwarancje jawności jako warunek skutecznej partycypacji społecznej w działalności samorządu terytorialnego

Mgr Wioleta Podsiadło (UJ) - Legitymacja skargowa organizacji społecznej

Mgr Łukasz Stelmaszczyk (UŁ) - Udział społeczeństwa w procesie inwestycyjnym organizowanym przez samorząd terytorialny

Mgr Żaneta Rzepczyk (UAM Poznań) - Lokalna demokracja bezpośrednia na przykładzie jarocińskiego referendum

Edyta Biardzka (UPH Siedlce) - Partycypacja społeczna jako element good governance. Aspekty społeczno – prawne

Sebastian Nalazek, Paweł Lejman (UWM Olsztyn) - Prawne aspekty partycypacji obywateli w jednostkach pomocniczych gmin

Adrian Misiejko (KUL) - Wykorzystanie przez gminę narzędzi partycypacyjnych
w realizacji zadania zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego na przykładzie Lublina

Dyskusja

Podsumowanie obrad ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL

Zakończenie konferencji

Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji