AKTUALNOŚCI
O KATEDRZE
Władze Katedry
Zakłady
Pracownicy
DLA KANDYDATÓW
DLA STUDENTÓW
DLA PRACOWNIKÓW
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
RADOMSKIE SPOTKANIA PRAWNIKÓW
KONTAKT

 
 
 

O KATEDRZE   

 

Katedra Prawa

 

W 1991 roku  w ramach Instytutu Nauk Społecznych powstał Zakład Prawa. Jego twórcą i pierwszym kierownikiem został dr Zbigniew Markwart. W roku 1993 został uruchomiony kierunek Administracja, studia I stopnia. Rok później Zakład Prawa przekształcono w Katedrę Prawa. Kierownikiem nowo powstałej Katedry został dr hab. Stanisław Grobel, prof. nadzw.  W 1994 roku, we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, powstała grupa zamiejscowa Wydziału Prawa i Administracji UMCS, w której od roku akademickiego 1994/95 prowadzone były studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo.  Od r. a. 2002/03 do 2007 r. we współpracy z lubelską uczelnią powstały również uzupełniające studia magisterskie na kierunku Administracja, kształcąc każdego roku blisko 1600 studentów. 

Od semestru letniego roku akademickiego 2010/2011, na kierunku Administracja zostały uruchomione studia uzupełniające magisterskie, prowadzone już wyłącznie przez radomską Uczelnię. W 2012 r. na funkcję Kierownika Katedry Prawa został ponownie powołany
doc. dr Zbigniew Markwart, który pracami Katedry kierował do 1 listopada 2015 r.  W tym tez okresie Pracownicy katedry podjęli prace nad przygotowaniem programów i uruchomieniem obok Administracj studiow prawniczych

Od 1 października 2014 r. został uruchomiony kierunek studiów Prawo w działalności gospodarczej, studia I stopnia o profilu praktycznym. Kierunek od samego początku uruchomienia cieszył się dużym zainteresowaniem. Staraniami pracowników Katedry, od 1 października 2015 r. został uruchomiony kierunek studiów Prawo, studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym. Wiązało się to z  poszerzeniem kadry  naukowo-dydaktycznej. W dniu 1 listopada 2015 r. na Kierownika Katedry Prawa została powołana dr hab. Helena Kisilowska, prof. UTH. Dynamiczny rozwój Katedry przyczynił się także do zmiany jej struktury organizacyjnej. Zostały utworzone:  Zakład Nauk o Państwie i Prawie (kierownikiem został doc. dr Zbigniew Markwart); Zakład Prawa Publicznego (kierownikiem została dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH); Zakład Prawa Prywatnego i Gospodarczego (kierownikiem został dr hab. Stanisław Grobel, prof. UTH).
W Katedrze Prawa aktualnie zatrudnionych jest: 1 profesor zwyczajny, 7 profesorów nadzwyczajnych, 1 docent, 13 adiunktów. Z Katedrą współpracują także przedstawiciele zawodów prawniczych z regionu radomskiego.

Staraniami Pracowników i Studentów kierunków Prawo, Administracja i Prawo w działalności gospodarczej  z dniem 1 kwietnia 2016 r. Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego w Radomiu, zmienił nazwę na Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Podkreśliło to pozycję nauk prawnych w strukturze Wydziału. Działalność badawcza Katedry Prawa jest ściśle związana z prowadzonymi kierunkami studiów. W ramach Zakładów Katedry Prawa  pracownicy Katedry posiadają  specjalizację naukowo- dydaktyczną,, która jest komplementarna z kierunkami rozwoju Katedry. Badania realizowane aktualnie przez pracowników Katedry Prawa obejmują  zagadnienia związane z wszystkimi dyscyplinami nauk prawnych. W szczególności są to  badania dotyczące: prawa administracyjnego, ochrony praw człowieka w prawie polskim i prawie międzynarodowym, dostępu podmiotów indywidualnych do sądownictwa międzynarodowego, ochrony dobra wspólnego, procesu europeizacji prawa i jego wpływu na prawo krajowe, analizy prawnej instytucji postępowania egzekucyjnego, ustroju Polski lub innych państw ,samorządności terytorialnej i zawodowej, państwa i prawa w poglądach myślicieli polskich i europejskich od starożytności do końca XX wieku, polskiego
i europejskiego prawa medycznego, budowlanego, gospodarki nieruchomościami 
i zagospodarowania przestrzennego, polskiego i europejskiego prawa spółek handlowych, prawnych podstaw spółdzielczości, efektywności postępowań restrukturyzacyjnych
i upadłościowych przedsiębiorców, koncentracji przedsiębiorców i postępowania upadłościowego,  problematyki odpowiedzialności cywilnej, formy kontraktowania i umów, stosunków pracy, prawa i postępowania karnego, a także teorii i filozofii prawa.

Zespołowe programy badawcze koncentrują się aktualnie wokół problematyki: aksjologicznych podstaw prawa, roli samorządu i partycypacji społecznej, materialnego prawa administracyjnego. W działalność badawczą Katedry Prawa włączani są studenci, mający możliwość uczestniczenia w wydarzeniach naukowych organizowanych przez Katedrę m.in. w konferencjach naukowych i seminariach naukowych. Efektem działalności naukowo- badawczej Pracowników Katedry są liczne publikacje naukowe indywidualne i zespołowe w publikowane w renomowanych wydawnictwach prawniczych i punktowanych czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych oraz udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Organizowane  sa tez konferencje naukowe n UTH w Radomiu.

Przy Katedrze Prawa działają aktywnie trzy koła naukowe:

·         Administratywistów „SKAUTH” – opiekunem koła jest ks. dr hab. Sławomir Fundowicz;

·         Prawników „Sapere Aude” – opiekunem jest dr Tomasz Dąbrowski;

·          Prawa Konstytucyjnego „Pro Bono” – opiekunem jest dr hab. Sławomir Patyra.

Aktywność studencka przeradza się w organizacje konferencji naukowych, udział  w zespołowych programach badawczych. W ostatnich pięciu latach Minister Nauki  i Szkolnictwa Wyższego przyznał łącznie 21 stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce, 4 krotnie studenci zdobyli wyróżnienia w konkursie Studencki Nobel. 

 

Copyright 2015 Katedra Prawa