Aktualności
Fundusze UE 2014-2020
Fundusze UE-2007-2013
Realizowane projekty
Przydatne linki
Kontakt
Projekt:"Zintegrowany Program UTHRad."

Aktualności

Konkursy nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18;POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/18;POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/18;
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkursy w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na Zintegrowane Programy Uczelni ...
Publikacja: 2018-05-16
tlo
Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18
NCBiR ogłosiło konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 dot. realizacji „Trzeciej Misji Uczelni”- tj. opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego. ...
Publikacja: 2018-05-16
tlo
Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18
w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym NCBiR ogłasza konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18ncbIr OGŁASZA na „Programy kształcenia nauczycieli” dotyczący opracowania i wdrożenia programów kształcenia nauczycieli na kierunkach realizujących specjalność nauczycielską ...
Publikacja: 2018-05-10
tlo
POWER_2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, Wiedza Edukacja Rozwój
Ministerstwo Sprawiedliwości- Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-002/18 pn. „Studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego dla sędziów i prokuratorów (II)”. ...
Publikacja: 2018-03-12
tlo
POWER_ 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
W ramach przedmiotowego konkursu każdy projekt powinien dotyczyć opracowania modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w jednej z 32 wskazanych branż, której dotyczy dany projekt, dla każdej z grup zawodów ujętych w danej branży, określonych w regulaminie konkursu. ...
Publikacja: 2018-03-08
tlo
POWER_2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
W ramach konkursu planowane jest wsparcie projektów obejmujących wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w następujących obszarach, istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej. ...
Publikacja: 2018-03-08
tlo
INGA_Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”
19 stycznia 2018 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Wspólne Przedsięwzięcie INGA, realizowane przez NCBR z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w obszarze gazownictwa. ...
Publikacja: 2018-01-31
tlo
Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne”
Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację studiów dualnych, czyli kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy,uwzględniających realizację wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia określonego kierunku studiów o profilu praktycznym. ...
Publikacja: 2017-12-18
tlo
TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, POWROTY, HOMING
W 2016 roku Fundacja rozpoczęła realizację programów TEAM, TEAM-TECH (w tym modułu TEAM-TECH Core Facility i TEAM-TECH Core Facility PLUS – od 2017 r.), FIRST TEAM, POWROTY i HOMING, finansowanych a z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.4. Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R. Całkowita suma przeznaczona na realizację tych programów wynosi 615 mln zł. W ramach tych programów realizowane będą projekty B+R prowadzone przez jednostki naukowe, przedsiębiorstwa oraz konsorcja tych podmiotów. ...
Publikacja: 2017-12-08
tlo
Nabór wniosków do Działania 3.3 w 2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
Działania 3.3 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” ...
Publikacja: 2017-12-04
tlo

pierwsza poprzednia
[1 z 4]
następna ostatnia
 
Copyright 1998-2017 Ośrodek Informatyki i Promocji