WYDZIAŁ
REKRUTACJA
DLA STUDENTÓW
DLA PRACOWNIKÓW
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO - BADAWCZA
ZŁOTE ODZNACZENIE "KOLAGEN"
ERASMUS
ROZKŁADY ZAJĘĆ
KONTAKT Z PRACOWNIKAMI
 
 
 

Katedra Chemii   

STRUKTURA WYDZIAŁU

Kierownik Katedry: dr hab. Marian W. Sułek, prof. nadzw.
tel. (048) 3617538

Zakład Chemii Fizycznej i Nieorganicznej
Kierownik Zakładu:  dr hab. Marian W. Sułek,  prof. nadzw.

dr hab. inż. Barbara Ważyńska, prof. nadzw.

 

 
 
dr inż. Tomasz Wasilewski
 
email: tomasz.wasilewski@uthrad.pl
tel. 48 3617502.
 
Doktor Tomasz WASILEWSKI w 2000 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku technologia chemiczna (Politechnika Radomska), a w 2004 roku tytuł doktora nauk technicznych (Politechnika Warszawska). W latach 1999-2000 był stypendystą Ministra Edukacji Narodowej, a w latach 2006-2007 stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
 
Prowadzi działalność naukową  związaną z badaniami właściwości fizykochemicznych i użytkowych surfaktantów i ich roztworów. Rezultaty prac są wykorzystywane w projektowaniu składu i technologii wytwarzania nowoczesnych produktów. W szczególności, zajmuje się optymalizacją składu kosmetyków i produktów chemii gospodarczej z uwzględnieniem czynników jakościowych, ekonomicznych i środowiskowych oraz kształtowaniem jakości tej grupy produktów poprzez aplikację nowoczesnych surowców, technologii wytwarzania i opracowywanie nowoczesnych form.
 
W swoim dorobku naukowym ma 68 artykułów naukowych (w tym 16 w czasopismach z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej), 1 monografię naukową, 2 rozdziały w książkach o zasięgu ogólnoświatowym oraz kilkanaście wystąpień konferencyjnych, 3 patenty i 14 zgłoszeń patentowych. Aktywnie uczestniczy w pracach badawczych: był kierownikiem 2 projektów badawczych, a w 9 pracował jako główny wykonawca,. Współpracuje także z wieloma firmami, m.in. jest członkiem Rady Nadzorczej Global-Cosmed S.A., kierował 3 pracami badawczymi zleconymi przez przemysł, jest konsultantem naukowym w kilku firmach.
W ramach działalności dydaktycznej prowadzi wykłady z zakresu surowców, właściwości fizykochemicznych, metod wytwarzania i oceny produktów chemii kosmetycznej i gospodarczej. Był promotorem 75 zakończonych prac magisterskich i 35 prac inżynierskich lub licencjackich. 
 

 

dr inż. Tomasz Wasilewski, 
tel. (048) 361753


tel. (048) 3617589
dr Anita Bocho-Janiszewska,
tel. (048) 3617577
dr inż. Małgorzata Kowalska,
tel. (048) 3617547
dr Jacek Sendys,
tel. (048) 3617575
dr inż. Małgorzata Zięba,
tel. (048) 3617581
dr inż. Anna Małysa,
tel. (048) 3617580
mgr inż. Barbara Kozicka,
tel. (048) 3617574
mgr Witold Sas,
tel. (048) 3617581
Krzysztof Słomka,
tel. (048) 3617543

Zakład Chemii Organicznej


 

Kierownik Zakładu:
dr Bogusław Misterkiewicz,
tel. (048) 3617553,


dr Krzysztof Golec,
tel. (048) 3617553,

 
dr Ryszard Wojcieszczyk,
tel. (048) 3617553,

 
dr Ewa Jabłońska,
tel. (048) 3617551


inż. Danuta Szczepaniak,
tel. (048) 3617553,

inż. Elżbieta Wąsikowska,
tel. (048) 3617551 
Copyright 2015 WMTiW