SERWIS INFORMACYJNY WYDZIAŁU
WYDZIAŁ
Studenci
Rekrutacja 2018/2019
Rekrutacja - Studia Doktoranckie
Konferencje
Oprogramowanie
Jakość Kształcenia
Zintegrowany Program - WTiE
Kontakt
  


 


 

Rekrutacja 2018/2019   

Transport i Logistyka
Elektrotechnika
Mechatronika
Turystyka i Rekreacja

Kierunek: TRANSPORT i LOGISTYKA

(studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)  

Absolwent  tego  kierunku  charakteryzuje  się  wiedzą  i  umiejętnościami  dotyczącymi:  przystosowania  środków  transportu  do  wymagań  norm  międzynarodowych a w szczególności Unii Europejskiej, biegłego posługiwania się technikami komputerowymi  w  zagadnieniach  automatyzacji  procesów  i  systemów  transportowych,  stosowania  systemów  informacyjnych w automatyzacji zarządzania i sterowania w  transporcie, obsługi, diagnostyki i eksploatacji srodków transportu oraz  działalności  przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej. Jako absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do analizy problemów transportowych i eksploatacyjnych, analizy logistycznej oraz badań operacyjnych w zagadnieniach transportowych.


Studia stacjonarne i stacjonarne I stopnia
jakie specjalności?


Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
jakie specjalności?

 • systemy logistyczne
 • drogi kolejowe
 • organizacja i technika transportu
 • sterowanie ruchem w transporcie
 • eksploatacja i utrzymanie pojazdów

 

Gdzie znajdziesz pracę?

 • przedsiębiorstwa transportowe
 • zakłady transportu kolejowego
 • przemysł motoryzacyjny
 • bazy logistyczne i terminale kontenerowe
 • stacje diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów


Wybrane przedmioty z programu studiów: Infrastruktura transportu

 • Systemy informatyczne w transporcie i spedycji
 • Rynek usług TSL (transport, logistyka, spedycja)
 • Systemy SRK (sterowanie ruchem kolejowym
 • Systemy mikroprocesorowe w automatyce kolejowej
 • Organizacja ruchu kolejowego
 • Inżynieria ruchu drogowego
 • Eksploatacja i diagnostyka pojazdów
 • Rzeczoznawstwo samochodowe

Eksploatacja i Diagnostyka Środków Transportu

Zdobyta wiedza umożliwia absolwentowi bezpośrednie podjęcie pracy w firmach o profilu działalności: serwis samochodowy w zakresie: naprawy i eksploatacji pojazdów, stacja obsługi i diagnostyki pojazdów, stacja kontroli pojazdów SKP, serwis blacharsko-lakierniczy lub samodzielne założenie firmy o podobnym profilu. Absolwenci znajdują również zatrudnienie, jako rzeczoznawcy w firmach ubezpieczeniowych i biurach rzeczoznawczych.

 

Szerokie wsparcie branżowe potwierdza atrakcyjność studiowania tej specjalności.

Współpracujemy z najlepszymi światowymi firmami sektora motoryzacyjnego m. in.: ATE, Autodata, Axes System, BOSCH, DELPHI, DeltaTech Electronics, Eurotax Glass’s, Febi, Liqui Moly, Magneti Marelli, MAHLE, MICHELIN, Ravenol, Teroson, Loctite, …. Współpracujemy również z branżowymi czasopismami i portalami internetowymi: AutoExpert, AutoMoto Serwis, MotoFocus.pl, Nowoczesny Warsztat, Świat Opon, Warsztat.

 1. Jedyne w Polsce na Wyższych Uczelniach Laboratorium Eksploatacji i Diagnostyki Środków Transportu pod oficjalnym Patronatem firmy BOSCH.
 2. Magneti-Marelli. Akredytacja producenta w zakresie badań i atestacji podzespołów oraz części motoryzacyjnych wprowadzanych do obrotu na teren państw Europy Środkowowschodniej
 3. DeltaTech Electronics. Akredytacja Producenta do wykonywania badań i atestacji urządzeń elektronicznych produkowanych przez DeltaTech Electronics.
 4. RAVENOL: Akredytacja Producenta do wykonywania badań produktów RAVENOL stosowanych w Transporcie
 5. Certyfikowany Partner Szkoleniowy EurotaxGlass’s Polska w zakresie wyceny wartości pojazdów używanych oraz kalkulacji napraw powypadkowych w systemie Eurotax Carwert.
 6. Certyfikowany Partner Szkoleniowy Axes System w zakresie diagnostyki systemów elektronicznych pojazdów samochodowych CDIF.
 7. Współpraca z Axes System w zakresie rozwoju systemu diagnostycznego do pozyskiwania danych z elektronicznych systemów sterowania dedykowanego dla rzeczoznawców CDIF/R.
 8. Akademia Liqui Moly w zakresie specjalistycznej chemii serwisowej.
 9. Autoryzowany Partner Szkoleniowy BETiS w zakresie pozyskiwania danych z elektronicznych systemów sterowania samochodów z wykorzystaniem technologii czarnej skrzynki
 10. Autoryzowane Centrum Szkoleniowe DeltaTech Electronics.
 11. Partner europejskiej sieci rzeczoznawców samochodowych IDexpert
 12. Współpraca z Kołem Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych SITK Rzeczpospolitej Polskiej posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 189 do nadawania uprawnień zawodowych Rzeczoznawcy Samochodowego w specjalnościach ustawowych i statutowych (za którymi legislacja ustawodawcza nie nadąża)
 13. Współpraca z firmą Magneti-Marelli w zakresie działalności szkoleniowej i naukowo-badawczej oraz w zakresie opracowywania i testowania nowych technologii wprowadzanych do sektora motoryzacyjnego, wspólnym rozwiązywaniu określonych problemów technicznych i badawczych.
 14. Współpraca z firmą CYBID w zakresie wykorzystywania aplikacji do rekonstrukcji kolizji i wypadków drogowych: V-SIM 4.0; oraz pozyskiwanie danych i tworzenie modeli 3D na bazie zdjęć w programie PhotoScan;

Student może uzyskać:

 1. Uprawnienia zawodowe do wyceny wartości pojazdów używanych oraz kalkulacji napraw powypadkowych w systemie Eurotax Carwert.
 2. Każda firma bez względu na formę wykorzystywania fluorowanych gazów cieplarnianych (wystarczy obrót tymi substancjami), zgodnie z ustawą zobowiązana jest zatrudnić co najmniej jedną osobę posiadającą „zaświadczenie o odbytym szkoleniu” w zakresie określonym w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 25).
 3. Uprawnienia SEP do 1kV

 

Logistyka i Spedycja

Program specjalności Logistyka i Spedycja wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na specjalistów z branży TSL (Transport - Spedycja - Logistyka). Celem kształcenia na specjalności jest przygotowanie do pracy na stanowiskach związanych z planowaniem, koordynacją i organizacją transportu.  Podczas pierwszych dwóch lat studiów na kierunku Transport i Logistyka przekazujemy wiedzę kierunkową z dziedziny transport, a następnie na specjalności Logistyka i Spedycja student zdobywa wiedzę i umiejętności w szerokim zakresie  zagadnień z organizacji i zarządzania transportem i logistyką. Program specjalności został opracowany w szczególności pod kątem uzyskania wiedzy objętej zakresem Certyfikatu Kompetencji Zawodowych (CPC), który jest niezbędny do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub spedytora. Ukończenie studiów na specjalności Logistyka i Spedycja umożliwi absolwentowi zwolnienie z wymaganego prawem egzaminu na certyfikat CPC.
Wiedza i umiejętności, które absolwent zdobędzie w ramach studiów znajdą zastosowanie we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, działających w branżach transportowej, spedycyjnej i logistycznej.

Wybrane przedmioty na specjalności Logistyka i Spedycja (studia I stopnia):

 • Rynek usług TSL
 • Marketing usług transportowych
 • Systemy informatyczne w transporcie i spedycji
 • Międzynarodowe prawo transportowe
 • Ładunkoznawstwo
 • Systemy logistyczne przedsiębiorstw
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Procedury celne i podatkowe
 • Organizacja przewozów pasażerskich
 • Logistyka miejska
   

Sterowanie Ruchem w Transporcie Kolejowym

Sterowanie ruchem w transporcie kolejowym to popularna i interesująca specjalność przygotowująca studentów do pracy w przedsiębiorstwach transportowych sektora publicznego i prywatnego, zakładach transportu kolejowego, przemyśle motoryzacyjnym i biurach projektowych, związanych z dziedziną sterowania ruchem kolejowym (srk) i ogólnie z automatyką kolejową.

Ze względu na znaczne różnice techniczne w strukturze systemów srk różnych generacji, niezbędne jest wszechstronne kształcenie specjalistów z tego zakresu. Program tej specjalności zrealizowano w taki sposób, aby dobrze przygotować studentów do pracy zawodowej. Przedmioty specjalnościowe podzielono na trzy zasadnicze grupy:

1) kształcenie w zakresie systemów elektrycznych (przekaźnikowych) i elektromechanicznych,
2) kształcenie w zakresie komputerowych systemów srk,
3) nowe technologie w automatyce kolejowej.

Przedmioty pierwszej grupy mają na celu przekazanie wiedzy teoretycznej o podstawowych zagadnieniach związanych ze sterowaniem ruchem pociągów oraz wykształcenie niezbędnych umiejętności praktycznych, które mogą być wykorzystane do serwisowania obecnie eksploatowanych urządzeń. Studenci są zaznajamiani z istniejącymi od wielu lat rozwiązaniami technicznymi i metodami projektowania systemów sterowania ruchem. Przedmioty drugiej grupy zapoznają studentów z najnowszymi komputerowymi systemami sterowania oraz zabezpieczenia ruchu kolejowego, także z tymi, które są obecnie wdrażane do eksploatacji. Na przedmiotach trzeciej grupy prezentowane są nowe techniki, takie jak logika programowalna czy elementy sztucznej inteligencji (np. przedmioty: Programowalne układy logiczne, Sterowniki PLC w sterowaniu ruchem). Systemy sztucznej inteligencji nie znalazły dotychczas zastosowania w urządzeniach srk, co jednak nie wyklucza ich wykorzystania w przyszłości. Dzięki temu, niezależnie od charakteru przyszłej pracy, absolwenci są dobrze przygotowani do wypełniania zadań, jakie stawiają przed nimi pracodawcy.

Dla studenta nauka praktyczna jest atrakcyjniejsza od nauki teoretycznych przedmiotów. Eksperymenty przeprowadzone na zajęciach praktycznych pozwalają na formułowanie przez studentów pewnych uogólnień, zilustrowanie wcześniej pozyskanych wiadomości, np. o budowie i działaniu urządzeń srk (tradycyjna metoda laboratoryjna) oraz ułatwiają studentom przewidywanie nieznanych im jeszcze zachowań i procesów w funkcjonowaniu poszczególnych systemów (problemowa metoda laboratoryjna). Taki sposób kształtowania myślenia utwierdza studentów w przekonaniu, że są w stanie rozwiązywać coraz trudniejsze problemy.

Dzięki bliskiej współpracy z firmami branży kolejowej, takimi jak:

 • Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. z Radomia,
 • Scheidt & Bachmann Polska Sp. z o.o.,
 • Bombardier Transportation (ZWUS) Katowice Sp. z o.o.,
 • Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp. z o.o. z Warszawy

w laboratoriach (objętych patronatem ww. firm) przeznaczonych dla studentów specjalności Sterowanie ruchem w transporcie kolejowym zgromadzone zostały modele systemów i urządzeń srk, aktualnie produkowanych i stosowanych na modernizowanych liniach kolejowych w Polsce.

Wszystkie stanowiska laboratoryjne są nowoczesne, odpowiadają realnym systemom srk eksploatowanym na kolejach polskich. Na zajęciach laboratoryjnych istnieje możliwość przeprowadzania badań technicznych i funkcjonalnych zarówno całych systemów, jak wybranych podzespołów. Zajęcia laboratoryjne mają na celu przede wszystkim wykształcenie niezbędnych umiejętności praktycznych związanych z procesem sterowania ruchem pociągów. Dzięki temu absolwenci specjalności Sterowanie ruchem w transporcie kolejowym są w sposób naturalny przygotowani do realizacji zadań napotkanych w przyszłej pracy.

 

Systemy Logistyczne

Studia II stopnia, na specjalności Systemy Logistyczne, umożliwiają pogłębienie nabytych umiejętności i kompetencji, w szczególności kształcenie kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach, analizy systemu logistycznego podmiotów gospodarczych, łańcucha dostaw. Absolwenci Posiądają umiejętności z wielu obszarów związanych z organizowaniem procesów w przedsiębiorstwach branży TSL, są  przygotowani do pracy w pionach logistyki i marketingu przedsiębiorstw.
Możliwości zatrudnienia:

 • przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne
 • centra dystrybucyjne i logistyczne
 • działy logistyczne przedsiębiorstw
 • jednostki zajmujące się organizacją transportu i eksploatacją systemów transportowych,
 • komórki administracji rządowej i samorządowej
 • zakłady obsługowo-naprawcze środków transportu samochodowego i szynowego
 • własna działalność gospodarcza


Wybrane przedmioty na specjalności Systemy Logistyczne (studia II stopnia):

 • Procesy logistyczne
 • Systemy identyfikacji pojazdów i ładunków
 • Badania marketingowe
 • Centra logistyczne
 • Rachunek ekonomiczny w logistyce
 • Projektowanie  łańcuchów dostaw
 • Zrównoważony transport pasażerski
 • Strategie zarządzania przedsiębiorstwem

 

 

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA

 (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)

Kierunek  ten  kształci  specjalistów  z zakresu elektrotechniki dla potrzeb różnych gałęzi  przemysłu  i  transportu.  Program  studiów  obejmuje  podstawową  wiedzę  z  zakresu  elektrotechniki  oraz  szeroki  zakres  przedmiotów specjalistycznych, których  treść  pozwala  na  dogłębne uzyskanie przez Absolwenta fachowej wiedzy powiązanej z doświadczeniem praktycznym z zakresu eksploatacji i budowy współczesnych systemów elektrycznych i energetycznych.

Po ukończeniu studiów Absolwent posiada  umiejętności związane z: elektryką, automatyzacją procesów przemysłowych,  komputerowymi  systemami sterowania, telematyką, energochłonnością układów  napędowych,  informatyką  stosowaną, nowoczesnymi  technikami  komputerowymi, gospodarką  elektroenergetyczną  oraz  zarządzaniem w gospodarce rynkowej.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Jakie specjalności:

 • elektroenergetyka przemysłowa
 • informatyka i systemy sterowania


Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Jakie specjalności:

 • automatyka i informatyka
 • elektroenergetyka przemysłowa


Gdzie znajdziesz pracę?

 • przedsiębiorstwa energetyczne
 • zakłady energetyki przemysłowej
 • placówki naukowo-badawcze
 • biura projektowe
 • instytucje badawcze i konsultingowe


Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • Podstawy elektrotechniki i teorii obwodów
 • Maszyny i aparaty elektryczne
 • Technika mikroporocesorowa
 • Jakość i użytkowanie energii elektrycznej
 • Elektroenergetyka
 • Technologie energii odnawialnej
 • Projektowanie układów zasilania
 • Projektowanie druku 3D
 • Komputerowe systemy pomiarowo-diagnostyczne
   

Kierunek: MECHATRONIKA

(studia stacjonarne I stopnia)

Studia na kierunku Mechatronika zapewniają podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania.
Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań związanych z projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją, diagnozowaniem i serwisowaniem urządzeń mechatronicznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Studia stacjonarne I stopnia
Jakie specjalności?

 • mechatronika przemysłowa
 • systemy automatyki i robotyki
 • mechatronika pojazdów
 • inteligentne systemy pomiarowe


Gdzie znajdziesz pracę:

 • przedsiębiorstwa wytwarzające układy mechatroniczne
 • w przemyśle: elektromaszynowym, motoryzacyjnym, elektrotechnicznym
 • firmy eksploatujące i serwisujące układy i systemy mechatroniczne
 • przedsiębiorstwa automatyzujące procesy przemysłowe


Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • inżynieria wytwarzania
 • elektrotechnika
 • architektura systemów komputerowych
 • programowanie w systemach mechatronicznych
 • sterowanie w systemach mechatronicznych
 • sieci komunikacyjne w systemach mechatronicznych
 • monitoring i wizualizacja
 • optoelektronika i sensoryka
 • budowa i eksploatacja systemów inteligentnych
 • prowadzenie działalności gospodarczej

Mechatronika pojazdów

Zdobyta wiedza umożliwia absolwentowi bezpośrednie podjęcie pracy w firmach o profilu działalności: serwis samochodowy w zakresie elektroniki i elektrotechniki samochodowej w tym programowania sterowników i ich adaptacji.  Zakładanie stacji obsługi i diagnostyki pojazdów, okręgowych i podstawowych stacji kontroli pojazdów SKP, serwisu blacharsko-lakierniczego lub samodzielne założenie firmy o podobnym profilu. Absolwenci znajdują również zatrudnienie, jako personel nadzorujący zgodność uszkodzeń zewnętrznych w pojazdach pokolizyjnych z zapisami w nieulotnych pamięciach systemów elektronicznych pojazdów, jako rzeczoznawcy w firmach ubezpieczeniowych i biurach rzeczoznawczych.

Szerokie wsparcie branżowe potwierdza atrakcyjność studiowania tej specjalności.

Współpracujemy z najlepszymi światowymi firmami sektora motoryzacyjnego m. in.: ATE, Autodata, Axes System, BOSCH, DELPHI, DeltaTech Electronics, Eurotax Glass’s, Febi, Liqui Moly, Magneti Marelli, MAHLE, MICHELIN, Ravenol, Teroson, Loctite, …. Współpracujemy również z branżowymi czasopismami i portalami internetowymi: AutoExpert, AutoMoto Serwis, MotoFocus.pl, Nowoczesny Warsztat, Świat Opon, Warsztat.

 1. Jedyne w Polsce na Wyższych Uczelniach Laboratorium Eksploatacji i Diagnostyki Środków Transportu pod oficjalnym Patronatem firmy BOSCH.
 2. Magneti-Marelli. Akredytacja producenta w zakresie badań i atestacji podzespołów oraz części motoryzacyjnych wprowadzanych do obrotu na teren państw Europy Środkowowschodniej
 3. DeltaTech Electronics. Akredytacja Producenta do wykonywania badań i atestacji urządzeń elektronicznych produkowanych przez DeltaTech Electronics.
 4. RAVENOL: Akredytacja Producenta do wykonywania badań produktów RAVENOL stosowanych w Transporcie
 5. Certyfikowany Partner Szkoleniowy EurotaxGlass’s Polska w zakresie wyceny wartości pojazdów używanych oraz kalkulacji napraw powypadkowych w systemie Eurotax Carwert.
 6. Certyfikowany Partner Szkoleniowy Axes System w zakresie diagnostyki systemów elektronicznych pojazdów samochodowych CDIF.
 7. Współpraca z Axes System w zakresie rozwoju systemu diagnostycznego do pozyskiwania danych z elektronicznych systemów sterowania dedykowanego dla rzeczoznawców CDIF/R.
 8. Akademia Liqui Moly w zakresie specjalistycznej chemii serwisowej.
 9. Autoryzowany Partner Szkoleniowy BETiS w zakresie pozyskiwania danych z samochodów z wykorzystaniem technologii czarnej skrzynki
 10. Autoryzowane Centrum Szkoleniowe DeltaTech Electronics.
 11. Partner europejskiej sieci rzeczoznawców samochodowych IDexpert
 12. Współpraca z Kołem Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych SITK Rzeczpospolitej Polskiej posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 189 do nadawania uprawnień zawodowych Rzeczoznawcy Samochodowego w specjalnościach ustawowych i statutowych (za którymi legislacja ustawodawcza nie nadąża)
 13. Współpraca z firmą Magneti-Marelli w zakresie działalności szkoleniowej i naukowo-badawczej oraz w zakresie opracowywania i testowania nowych technologii wprowadzanych do sektora motoryzacyjnego, wspólnym rozwiązywaniu określonych problemów technicznych i badawczych.
 14. Współpraca z firmą CYBID w zakresie wykorzystywania aplikacji do rekonstrukcji kolizji i wypadków drogowych: V-SIM 4.0; oraz pozyskiwanie danych i tworzenie modeli 3D na bazie zdjęć w programie PhotoScan;

Student może uzyskać:

 1. Uprawnienia zawodowe do wyceny wartości pojazdów używanych oraz kalkulacji napraw powypadkowych w systemie Eurotax Carwert.
 2. Każda firma bez względu na formę wykorzystywania fluorowanych gazów cieplarnianych (wystarczy obrót tymi substancjami), zgodnie z ustawą zobowiązana jest zatrudnić co najmniej jedną osobę posiadającą „zaświadczenie o odbytym szkoleniu” w zakresie określonym w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 25).
 3. Uprawnienia SEP do 1kV
   

Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA 

(studia stacjonarne I stopnia)

Absolwent kierunku posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych i technicznych, w szczególności technik komputerowych, multimedialnych, systemów łączności i globalnej komunikacji.  Potrafi w pełni korzystać z nowoczesnych technik audio - wizualnych. Przygotowany jest do podejmowania działalności w zakresie organizacji usług i logistyki w turystyce i rekreacji. Posiada umiejętności organizowania pracy, zarządzania oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki, rekreacji i obsługi ruchu turystycznego jak również przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców oraz nawiązywania kontaktów i komunikowania się w co najmniej jednym języku obcym.

Jakie specjalności?

 • zarządzanie bazą turystyczną
 • organizacja i obsługa ruchu turystycznego
 • rekreacja  i turystyka aktywna

Studiowanie na kierunku Turystyka i rekreacja ze specjalnością Zarządzanie bazą turystyczną daje możliwość zdobycia pogłębionej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie organizacji transportu w turystyce, organizacji i zarządzania bazą żywieniową, noclegową i towarzyszącą w turystyce, a także zarządzania zasobami ludzkimi.

Studiowanie na kierunku Turystyka i rekreacja ze specjalnością Organizacja i obsługa ruchu turystycznego gwarantuje solidne przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie: obsługi ruchu turystycznego z punktu widzenia organizatora turystyki, przewodnika i pilota grup turystycznych; wykorzystania innowacyjnych technik informatycznych w obsłudze ruchu turystycznego, w tym pozyskiwania ważnych informacji za pośrednictwem różnych programów komputerowych i internetu; profesjonalnej obsługi klienta w biurze turystycznym i punktach informacji turystycznej oraz zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym z zastosowaniem technologii multimedialnych i telematyki w turystyce oraz nowoczesnych form promocji.

Studiowanie na kierunku Turystyka i rekreacja ze specjalnością Rekreacja i turystyka aktywna daje możliwość zdobycia pogłębionej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie: metodyki rekreacji i turystyki aktywnej, przyrodniczych uwarunkowań rozwoju turystyki aktywnej, planowania, organizacji i realizacji imprez rekreacyjnych i turystyki aktywnej dla różnych grup społecznych wraz z praktyczną znajomością zasad bezpieczeństwa.

Program studiów obejmuje także praktyki zawodowe w firmach powiązanych z turystyką i rekreacją (w zakładzie pracy) oraz pod kierunkiem nauczycieli akademickich (wyjazdy studyjne).

Zapewniamy także możliwość wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus. Student może pogłębiać wiedzę w renomowanych uczelniach zagranicznych.

Gdzie znajdziesz pracę:

 • biura podróży
 • hotele
 • ośrodki wypoczynkowe, sportowe, rekreacyjne
 • administracja publiczna
 • jednostki świadczące i planujące usługi z zakresu turystyki i rekreacji
 • organizacje pozarządowe (np. lokalne grupy działania)
 • własna firma turystyczna


Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • Informatyka w turystyce
 • Logistyka usług w turystyce
 • Agroturystyka i ekoturystyka
 • Regiony turystyczne w Polsce i na świecie
 • Technologie multimedialne i telematyka w rekreacji i turystyce aktywnej
 • Metodyka rekreacji i turystyki aktywnej
 • Organizacja transportu w turystyce
 • Wyposażenie techniczne obiektów turystycznych
 • Pilotaż i przewodnictwo turystyczne
 • Planowanie i organizacja imprez turystycznych
 • Wyjazdy studyjne w różne regiony kraju


Absolwent kierunku Turystyka i Rekreacja ma także przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia. Może również kontynuować naukę na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania bazą turystyczną i zasobami ludzkimi, organizacją ruchu turystycznego, public relations, itp.

  
Copyright 1998-2015Wydział Transportu i Elektrotechniki.