SERWIS INFORMACYJNY WYDZIAŁU
WYDZIAŁ
Studenci
Rekrutacja 2018/2019
Rekrutacja - Studia Doktoranckie
Konferencje
Oprogramowanie
Jakość Kształcenia
Zintegrowany Program - WTiE
Kontakt
  


 


 

Rekrutacja - Studia Doktoranckie   

Rekrutacja 2018/2019

TRANSPORT I ELEKTROTECHNIKA - STUDIA DOKTORANCKIE

Studia doktoranckie na Wydziale Transportu i Elektrotechniki prowadzone są od roku akademickiego 2011/2012 (Zarządzenie Rektora Politechniki Radomskiej R-24/2011) w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach: transport oraz elektrotechnika w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra (lub równorzędny). Są to studia odbywające się według ramowego programu studiów pod kierunkiem opiekuna naukowego/promotora (relacja mistrz-uczeń).

Od drugiego semestru doktoranci biorą czynny udział w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Transportu i Elektrotechniki. Realizują oni w ten sposób zasadę jedności nauki i nauczania oraz zapewniają dostęp do wiedzy młodszym kolegom.

Celem kształcenia na studiach doktoranckich jest rozszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz przygotowanie doktorantów do prowadzenia samodzielnych badań naukowych (również poza Wydziałem) w zakresie: formułowania zadań badawczych, prowadzenia prac badawczych i opracowywania ich wyników.

Doktoranci, poza opanowaniem licznych metod z zakresu studiowanej dyscypliny, pogłębiają wiedzę z zakresu filozofii albo ekonomii, zaawansowanych metod statystyki lub telematyki, a także znajomości języków obcych: języka angielskiego lub języka niemieckiego.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w uczelniach, instytutach naukowych, jednostkach badawczo-rozwojowych i w przemyśle.


REKRUTACJA 2018/2019


Zasady rekrutacji na studia doktoranckie obywateli polskich na Wydziale Transportu i Elektrotechniki
UTH im. K. Pułaskiego w Radomiu w roku akademickim 2018/2019 – Uchwała RWTiE Nr V /20/04/2018
Załącznik do Uchwały RWTiE Nr  V /20/04/2018

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia doktoranckie na Wydziale Transportu i Elektrotechniki
UTH im. K. Pułaskiego w Radomiu w roku akademickim 2018/2019 - Uchwała RWTiE Nr VI /20/04/2018
Załącznik do Uchwały RWTiE Nr  VI /20/04/2018

KOMPLET DOKUMENTÓW NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 28.09.2018 r.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA ODBĘDZIE SIĘ 3.10.2018 r. w sali 143.


Wykaz dokumentów wymaganych od osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia doktoranckie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie na Wydziale Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu są zobowiązani w terminie przewidzianym w harmonogramie rekrutacji złożyć następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do Rektora, (pobierz)
  2. kwestionariusz osobowy wraz z 3 zdjęciami, (pobierz)
  3. kartę informacyjną kandydata na studia doktoranckie, (pobierz)
  4. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu do dyplomu w przypadku jego posiadania,
  5. charakterystykę zainteresowań naukowych oraz wykaz dorobku naukowego – o ile kandydat taki posiada,
  6. kserokopie ewentualnych publikacji oraz innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe,
  7. kserokopię (wypis) dowodu osobistego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osobę przyjmującą dokumenty.

 Komplet dokumentów należy składać osobiście w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, budynek Wydziału Transportu i Elektrotechniki, ul. Malczewskiego 29, pokój 11 (lub 131), do 28.09.2018 r. 
Copyright 1998-2015Wydział Transportu i Elektrotechniki.